Archieven van de VSSE

Hoe dient u een verzoek om toegang tot documenten in bij de VSSE?

U moet het formulier voor een verzoek om toegang tot informatie invullen en de onderzoeksverklaring invullen.

Deze documenten kunnen hieronder worden gedownload:

En u moet een leesbare en geldige kopie van uw identiteitsbewijs (beide zijden) meesturen.

Alle documenten moeten worden teruggestuurd :

Per mail:
info-arch@vsse.be

of

Per post naar:
Dienst Archieven & Documentatie

Veiligheid van de Staat
Koning Albert II-laan 6
B-1000 Brussel

Opmerking:

Documenten ouder dan 50 jaar die waarschijnlijk niet vernietigd zullen worden; worden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. Daarom kunt u voor deze verzoeken beter rechtstreeks contact opnemen met deze instelling (https://search.arch.be/nl/).

Hebt u nog vragen? Bekijk dan onze FAQ's.

WIE?

1. Ik ben een onafhankelijke onderzoeker/journalist. Kan ik me aanmelden?
Ja.

2. Kan ik een aanvraag indienen als ik een buitenlandse burger/onderzoeker/journalist/... ben die in het buitenland woont?
Ja.

3. Moet ik verwant zijn aan een persoon om een verzoek in te dienen?
De VSSE zal u documenten met persoonsgegevens verstrekken als deze betrekking hebben op u persoonlijk of op een eerstegraads familielid dat is overleden (echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, kind of ouders). De VSSE kan ook toegang verlenen tot de persoonsgegevens van een andere persoon als, en alleen als, die persoon een publiek figuur van historisch belang is.

Het verzoek kan persoonlijk of via een advocaat worden ingediend.

4. Kan een verzoek worden ingediend namens een derde partij?
Ja. Een andere persoon kan namens jou een raadplegingsverzoek indienen. U moet dan schriftelijk verklaren dat u hen machtigt om dit te doen.

Het raadplegingsverzoek dat moet worden teruggestuurd naar de VSSE bestaat dan uit de volgende documenten:

 • het aanvraagformulier voor toegang tot informatie en de onderzoeksverklaring, beide ingevuld en ondertekend door de gemachtigde persoon;
 • de ondertekende machtiging met de contactgegevens van de gemachtigde;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs op uw naam;
 • een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs voor de gemachtigde persoon.

WAT?

5. Kan ik vragen om recente dossiers te raadplegen?
Ja. U kunt zich beroepen op de wet van 11 april 1994 betreffende de toegang van het publiek tot informatie. 

6. Kan ik vragen om geclassificeerde documenten te raadplegen?
Ja. Het departement zal onderzoeken of deze documenten in overeenstemming met de wet gedeclassificeerd kunnen worden.

Als de informatie niet gedeclassificeerd kan worden, moet de persoon een veiligheidsmachtiging hebben op een niveau dat gelijk is aan de rubricering van de te raadplegen documenten en aantonen dat hij een "need to know" heeft. Het verzoek om raadpleging moet voldoende gemotiveerd zijn en het precieze doel ervan moet duidelijk worden uitgelegd.

Voor meer informatie over veiligheidsmachtigingen, contacteer nvoans.be.

Let op: de informatie die wordt verzameld bij het raadplegen van documenten is alleen voor persoonlijk gebruik, aangezien geclassificeerde documenten op geen enkele manier mogen worden gepubliceerd of openbaar gemaakt.

7. Zijn er documenten die niet kunnen worden geraadpleegd?
Ja. Documenten of delen van documenten die:

 • de bronnen en praktijken van het departement onthullen;
 • nog relevant zijn voor een lopend onderzoek;
 • betrekking hebben op informatie van buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
 • persoonsgegevens van derden bevatten.

Meer informatie vindt u op het aanvraagformulier voor toegang tot informatie.

 

VOORWAARDEN - AANVAARDING/VERWERKING/AFWIJZING VAN VERZOEKEN

8. Is de procedure gratis?
Ja. De inzage van documenten is altijd gratis. Voor een afschrift kan wel de kostprijs worden aangerekend overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een document.

9. Hoe lang nadat ik mijn aanvraag heb ingediend, ontvang ik een antwoord?

Je ontvangt eerst een bericht van ontvangst van je aanvraag.

Het duurt maximaal drie maanden om je verzoek te verwerken. Deze periode is nodig om onze diensten:

 • het verzoek te laten analyseren vanuit juridisch oogpunt en vanuit het oogpunt van privacy
 • zoekopdrachten uit te voeren en documenten te digitaliseren
 • alle irrelevante gegevens te maskeren.

10. Als mijn verzoek wordt ingewilligd, kan ik dan fotokopieën of foto's van de documenten maken of een kopie van de documenten aanvragen?

Als het technisch mogelijk is om een kopie van het geraadpleegde document te maken, kunt u er een krijgen tegen betaling van een vergoeding, indien van toepassing (zie vraag 8). U mag zelf geen foto's of fotokopieën maken van de geraadpleegde documenten. 

11. Als mijn verzoek wordt ingewilligd, krijg ik dan toegang tot alle documenten in het dossier?
Ja. Onder voorbehoud van de uitzonderingen met betrekking tot de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en de wet van 11 april 1994 betreffende de toegang van het publiek tot informatie.

12. Waarom kan de VSSE mijn aanvraag afwijzen?

 • Omdat de aanvraag onvolledig is (ontbrekende handtekening, ontbrekende documenten, enz.).
 • Omdat het gaat over documenten die zijn overgedragen aan het Rijksarchief.
 • Omdat het gaat over geclassificeerde documenten die niet kunnen worden gedeclassificeerd en u niet over de vereiste veiligheidsmachtiging beschikt en/of geen "need to know" kunt aantonen (zie vraag 6)
 • Omdat het gaat over geheime documenten die om veiligheidsredenen niet geraadpleegd kunnen worden (zie vraag 7)
 • Omdat het gaat over documenten die zijn vernietigd in overeenstemming met de wetgeving voor archivering en/of gegevensbescherming.

13. Zijn er redenen voor een aanvraag voor toegang tot informatie die niet aanvaarbaard zijn ?
Alle redenen voor raadpleging worden aanvaard. Maar, de documenten mogen echter niet worden gebruikt op een manier die :

 • de belangen van de staat schaden;
 • de identiteit schaden van een personeelslid van de VSSE, een van haar bronnen of een persoon die heeft bijgedragen aan de dienst;
 • een lopend onderzoek of een lopende gerechtelijke procedure schaden;
 • de relaties van België met buitenlandse staten of internationale organisaties schaden.