Islamitisch extremisme

De Veiligheid van de Staat bestudeert het fenomeen reeds verschillende decennia. In de publieke opinie nam de aandacht voor het extremisme binnen de islam pas de jongste jaren toe. 

Slechts een minderheid van moslims hangt dit soort extremisme aan. Een nog kleinere groep toont zich militant en slechts enkelen aanvaarden om geweld te gebruiken in het kader van hun geloofsbelijdenis.

Het voorbije decennium is hun globale aantal wel toegenomen. Individuele radicaliseringprocessen worden daarbij niet zozeer aangestuurd vanuit de moskeeën. De nefaste invloed komt veeleer van lokale initiatieven die worden aangestuurd door personen die in België geboren en opgegroeid zijn en die radicaal gedachtegoed propageren.

Extremistische moslims verenigen zich vaak op een informele manier, zoals in privéwoningen, sportclubs of eetgelegenheden.

Bepaalde moslimextremisten trachten hun interpretatie van de islam publiekelijk af te dwingen. Zo zullen ze vrouwen intimideren die zich niet aan specifieke kledingvoorschriften houden of de verkoop van alcohol in bepaalde wijken ontmoedigen. Dat is contraproductief voor het harmonieuze samenleven van religieuze en etnische gemeenschappen.

Het salafisme

De islamitisch extremistische stroming die het meest aan populariteit wint in België, is het salafisme. Deze strekking wil het maatschappelijke en het individuele leven regelen via strikt religieuze voorschriften. Salafisten verwerpen de democratie, de seculiere wetgeving en de basisbeginselen zoals de godsdienstvrijheid en de gelijkheid van man en vrouw.

Tot voor enkele jaren dook islamitisch extremisme hoofdzakelijk op in een grootstedelijke omgeving. Tegenwoordig doen zich ook islamitisch extremistische activiteiten voor in kleinere steden en gemeenten.

Hoewel deze lokale activiteiten soms onafhankelijk lijken te werken, vertonen ze links met gelijkaardige initiatieven elders in het land of in de ons omringende landen. Het islamitisch extremisme dat zich in België heeft ontwikkeld, bestaat ook in onze buurlanden.

De Veiligheid van de Staat werkt samen met haar nationale en lokale partners om extremisme in het algemeen en salafisme in het bijzonder, op te volgen. Dat gebeurt vooral aan de hand van instrumenten van het Plan R(adicalisme).

Voor een genuanceerd beeld van het salafisme, lees de brochure Salafisme in België: mechanismen en realiteit”